HomeArtikelDe lindeboom groeit gestaag verder

De lindeboom groeit gestaag verder

Gepubliceerd op maandag 16 november, 2020

Uitbreiding van bedden en stoelen voor de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Onze kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling Tilia biedt een brede zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen die vastlopen in hun ontwikkeling. We trachten hen zo goed mogelijk te begrijpen om hen zo te helpen dysfunctionele dynamieken te doorbreken, hun draagkracht te herstellen met als doel uiteindelijk terug autonoom verder te kunnen functioneren. Hiervoor hebben we een ambulante en een residentiële werking waarbij echter tot voor kort een belangrijke schakel ontbrak nl. ambulante therapie.

In oktober 2020 startten we met een volwaardige dagbehandeling met een capaciteit van 12 plaatsen.

Een nieuwe leefgroep

Acht stoelen (= een positie ambulante therapie) worden verdeeld over de reeds bestaande leefgroepen die als voornaamste doelstelling hebben de re-integratie in de maatschappij meer geleidelijk te laten verlopen en beter te ondersteunen. Met de overige vier stoelen werd een vierde leefgroep gestart voor de allerjongsten (0 tot 6 jaar). Deze nieuwe leefgroep kreeg de naam ‘Nest’ en zal een aanbod hebben voor ouders met baby’s en voor kleuters. Deze nieuwe leefgroep zal huisvesten in de nieuwbouw, net als ‘De Beren’.

De gezamenlijke leefruimte van leefgroep ‘Nest’

De nieuwbouw

In onze nieuwbouw wordt een extra gebouwtje ingericht in het kader van preventie van vrijheidsberovende maatregelen, een domein waar de afgelopen jaren reeds intensief in werd geïnvesteerd. Dit gebouw bestaat uit twee delen waarbij één deel dienst zal doen als extra ontspanningsruimte, waar jongeren heen kunnen gaan als de spanning oploopt en een ander deel wordt ingericht als ontmoetingsruimte met dieren. Dit zowel voor eigen huisdieren als honden van personeelsleden die in de zorg worden ingezet.

De nieuwbouw

Waarvoor kan u bij de kinder- en jeugdpsychiatrie terecht?

Tilia biedt vanaf oktober 2020 een breed aanbod aan met poliklinische werking, liaisonfunctie, dag- en residentiële behandeling en dit aan jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen.

Poliklinisch is de dienst actief op de K-dienst te Sint-Niklaas waar de klemtoon ligt op crisiswerk en voor- en nazorg van opnames. Op de campus te Beveren kan men terecht voor ambulante trajecten.

Op de K-dienst zijn de volgende leefgroepen gehuisvest: de nieuwe leefgroep voor kinderen van 0 tot 6 jaar genaamd ‘Nest’ met vier stoelen, ‘De Beren’ voor kinderen met lagere schoolleeftijd die zes bedden en twee stoelen telt en finaal twee afdelingen voor adolescenten, nl. ‘Iko’ met focus op crisisbehandeling (acht bedden) en ‘De Opstap’ voor adolescenten met nood aan grondige observatie en behandeling waar zes bedden en zes stoelen ter beschikking zijn.

De gezamenlijke leefruimte van leefgroep ‘De Beren’

De dienst biedt ook een liaisonfunctie aan die wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de diensten pediatrie en verloskunde en die ook kan ingezet worden op andere afdelingen.

dr. Lies Debaere

Naast bovenstaande wijzigingen werd ons ambulant crisisaanbod verder verstevigd onder andere in het kader van suïcidepreventie bij minderjarigen. In oktober kwam collega dr. Lies Debaere als vierde kinderpsychiater ons team versterken. Dit geeft ons de mogelijkheid om op termijn onze samenwerking met externe partners, zoals integrale jeugdzorg, verder uit te bouwen.

Tot slot

Deze ingrijpende veranderingen op het vlak van aanbod, infrastructuur en organisatie veranderen uiteraard niets aan onze onderliggende visie. Hierbij staan zowel ruimte voor verschil, voor kwetsbaarheid en imperfectie als een sterk geloof in de veerkracht van jongeren en gezinnen op de eerste plaats. Veerkracht die vooral wordt (terug)gevonden onder de vorm van nieuwe evenwichten, meer zelfkennis en dat in verbinding met anderen. Tot slot blijven we de klemtoon leggen op dynamische processen, eerder dan te kiezen voor statische omschrijvingen of verengende en reductionistische diagnostiekvorming.

We hadden U graag ontmoet op het voorziene kennismakingsmoment in november. Gezien de alom gekende Coronamaatregelen hier evenwel een stokje voor staken kan U, in afwachting van betere tijden, telefonisch of via mail contact met ons opnemen voor meer informatie over onze werking.