HomeArtikelMultidisciplinair en transmuraal zorgpad osteoporose: een geïntegreerde aanpak

Multidisciplinair en transmuraal zorgpad osteoporose: een geïntegreerde aanpak

Gepubliceerd op woensdag 27 september, 2023

De ELZ (= eerstelijnszone) Waasland, de Huisartsenkoepel Waasland en Vitaz hebben de voorbije maanden de handen in elkaar geslagen om een zorgpad osteoporose / fractuurpreventie uit te werken en te stroomlijnen. Vanuit de medische en wetenschappelijke expertisegraad binnen Vitaz en de Huisartsenkoepel werd hiervoor een transmuraal en multidisciplinair zorgpad op de rails gezet.

Binnen Vitaz werd het globale project gecoördineerd door het medisch departement, en berust de multidisciplinaire flowchart (cfr. schema) van Vitaz op de samenwerking tussen de medische disciplines Fysische geneeskunde en Revalidatie, Orthopedie en Reumatologie. De operationele werking van dit team wordt ondersteund door een verpleegkundig consulent osteoporose. Bovendien doet dit team waar nodig beroep op de expertise van de medische diensten endocrinologie, geriatrie, gynaecologie, MKA, medische en moleculaire beeldvorming, neurochirurgie,…. De primaire doelstelling van het voorziene zorgtraject richt zich op het efficiënt detecteren, screenen, behandelen en opvolgen van fractuurpatiënten (50+) op osteoporose.

Het multidisciplinair osteoporosecentrum Vitaz is tijdens de weekdagen telefonisch (03/760.22.44) en per mail (zorgpadosteoporose@vitaz.be) bereikbaar.

Het was evenwel zeer duidelijk dat er binnen de diagnostiek en behandeling van osteoporose ook een zeer belangrijke en centrale rol weggelegd is voor de eerste lijn. Hiervoor werd er onder de specifieke projectcoördinatie van de ELZ en Huisartsenkoepel, en in directe samenwerking met Vitaz, een specifieke behandelrichtlijn voor osteoporosemanagement in de eerste lijn opgemaakt (cfr. https://www.eerstelijnszone.be/osteoporose).

Binnen de eerste lijn fungeert de huisarts als de centrale coördinator en verwijzer naar andere eerstelijnszorgverleners (apotheker, diëtist, ergotherapeut, kinesitherapeut en thuisverpleegkundige) en de tweede lijn. Deze bovenbouw zorgt voor een optimale en gestroomlijnde synergie tussen de eerste en tweede lijn, mede a.d.h.v. de gemaakte en gevalideerde afspraken omtrent de taakgebieden, verwijzingspatronen en verantwoordelijkheden.

Om het geïntegreerde zorgpadgeheel met bijhorende werkinstrumenten voor te stellen en breed uit te dragen, werd onder leiding van de ELZ Waasland en in nauwe samenwerking met Vitaz een osteoporose-symposium georganiseerd op 09/09/23. Een talrijk aantal (160 zorgverleners waaronder artsen, verpleegkundigen, paramedici,…) waren hierop aanwezig. Het doelpubliek werd door het medisch en niet-medisch sprekerspanel (cfr. foto) meegenomen doorheen de topics die inhoudelijk onderdeel zijn van dit multidisciplinair en transmuraal georiënteerd zorgpad, en hierbij een toegevoegde waarde vormen voor diverse zorgverleners. Eveneens was er de mogelijkheid om op een interactieve wijze informatie en ervaringen uit te wisselen, en gerichte suggesties te geven tot verdere verfijning en/of evaluatie van dit betrokken zorgtraject.

Sprekerspanel osteoporose-symposium 09/09/23

Zoals reeds meerdere geïmplementeerde multidisciplinaire zorgpaden (bekkenbodemkliniek, oncologie, MS, MSC, obesitas,  transgender, enz…) is dit opnieuw een mooie resultaat van een verbindende en dynamische samenwerking tussen de klinische praktijk, de wetenschap en het management van de eerste en tweede lijn; waarbij men samen streeft naar excellente topzorg voor de patiënt. En tot slot zetten zulke realisaties aan tot de verdere ontginning, uitwerking en synchronisatie van nieuwe zorgpaden.

Dr. Philip Nieberding

namens de directie en het bestuur

Dr. An Hofman

namens de dienst fysische geneeskunde en revalidatie

Dr. Anneleen Moeyersoons

namens de dienst reumatologie

Dr. Jo De Schepper

namens de dienst orthopedie