Onderweg naar een nieuw EPD: niet over één nacht ijs

Gepubliceerd op zaterdag 1 mei, 2021

Hét elektronisch patiëntendossier (EPD) bestaat niet. Er zijn verschillende leveranciers en verschillende mogelijkheden. Om het eenvoudig te stellen, beperkt de keuze zich meestal tussen een volledig geïntegreerd EPD dat doorheen het hele ziekenhuis kan gebruikt worden dan wel specifieke oplossingen die per deeldomein worden aangekocht.

Momenteel gebruiken we verschillende deelpakketten die samen ons EPD vormen. Het voordeel is dat elk pakket excelleert in het doel waarvoor het ontwikkeld is. Nadeel is dat de data-integratie meestal zeer beperkt is en dat informatie blijft “hangen”. De tekening geeft hiervan een beeld. Een DNR-code die in C2M bepaald is, is niet zichtbaar in ER-Line (spoed) of ICCA (intensieve zorgen).

Het toekomstig EPD vangt dit op door alle data binnen het systeem aan alle modules beschikbaar te stellen, zogezegde data-sharing. Naast het EPD heb je andere pakketten nodig in het ziekenhuis die eveneens moeten gekoppeld worden zoals het informaticasysteem, de tarificatie en facturatie, het labosysteem en het radiologiesysteem.

Onderweg naar een nieuwe EPD

Reeds in 2015 werd de stuurgroep EPD opgericht met delegaties van artsen (via Medische Raad), directie, verpleegkundig departement en dienst ICT. De opdracht van de stuurgroep bestaat in het opvolgen van de evoluties mbt geïntegreerde EPD’s, in het bijzonder op de Belgische markt en ziekenhuizen. In 2016 publiceert de Belgische overheid de BMUC (Belgian Meaningful Use Criteria): een lijst van 15 criteria waaraan een EPD moet voldoen om een betere financiering te krijgen. In de komende jaren nemen we diverse nationale en internationale spelers onder de loep.

Doorheen de gesprekken met de verschillende partners blijkt echter dat er nog zeer veel onduidelijkheid is wat betreft de nieuwe EPD’s. In overleg met de Medische Raad, directie en de Raad van Bestuur wordt beslist om verdere evoluties af te wachten. De stuurgroep EPD krijgt de opdracht om nieuwe ontwikkelingen te blijven opvolgen.

Wanneer de samenwerking voor het ziekenhuisnetwerk met AZ Lokeren en az Sint-Blasius van start gaat, wordt de stuurgroep EPD uitgebreid met afgevaardigden van alle deelnemende ziekenhuizen. Het ziekenhuisnetwerk wordt in het jaar 2020 bezegeld en MIRA gedoopt.

Dit najaar beginnen we met de eerste stappen richting het nieuwe patiëntendossier. De eerste helft van die periode zal de focus voornamelijk gaan naar het medico-administratieve luik en de algemene dossiervorming (zowel (para)medisch als verpleegkundig) en spoed.

Kort na deze uitbreiding van de stuurgroep, wordt besloten Nexuzhealth (KWS Leuven dat eind 2016 een joint venture met Cegeka is aangegaan) van dichterbij te bekijken. Dit patiëntendossier werd ondertussen in meer dan 30 Vlaamse ziekenhuizen werd uitgerold. Een uitgebreide demo wordt gevolgd door een bevraging van de functionele vereisten binnen zowel AZ Nikolaas als AZ Lokeren. Na positief advies van de Medische Raad en de Raad van Bestuur wordt dit bestek in het najaar gepubliceerd. Finaal dient enkel Nexuzhealth een offerte in.

De winst: waarom doen we dit eigenlijk?

Naast het feit dat een aantal softwareleveranciers aangegeven hebben de ondersteuning voor hun product te zullen stoppen de komende jaren, zijn er natuurlijk voornamelijk positieve redenen om de stap te zetten. De onmiddellijke winst is dat zowel in AZ Lokeren als AZ Nikolaas hetzelfde dossier zal gebruikt worden. Bij uitbreiding volgt dan ook dat binnen netwerk Mira iedereen dit EPD gebruikt waardoor informatie uitwisseling iets automatisch wordt. Zaken zoals allergie, aandachtspunten, voorgeschiedenis worden beschikbaar gesteld aan iedereen met toegang tot het dossier van zodra die geregistreerd zijn. Ook in kader van thuismonitoring en IOT (internet of things) worden er oplossingen aangeboden door koppelingen met apps of slimme toestellen. De patiënt kan thuis reeds vragenlijsten beantwoorden en afspraken maken.

Waar staan we nu?

Het dossier werd eind april aan Nexuzhealth gegund. De joint venture die eind 2016 als Nexuzhealth het licht zag, is de voorbije jaren duidelijk geëvolueerd. Er zijn nu 32 Vlaamse ziekenhuizen klant en het pakket is meer op maat van de niet-universitaire ziekenhuizen.

Dit najaar beginnen we met de eerste stappen richting het nieuwe patiëntendossier. De eerste helft van die periode zal de focus voornamelijk gaan naar het medico-administratieve luik en de algemene dossiervorming (zowel (para)medisch als verpleegkundig) en spoed. Gedurende de tweede helft zal dan onder andere medicatiebeheer, operatiekwartier en intensieve zorgen gemigreerd worden. De timing van de verschillende fases wordt nog verder uitgeklaard tijdens de analyse fase, natuurlijk in overleg met directie en Medische Raad. Ook de komende jaren kan hierin bijgestuurd worden. Doel is om het nieuwe EPD voor eind 2025 volledig uitgerold te hebben.

Niet enkel werd gekozen voor een toekomstgericht geïntegreerd EPD, ook de financiering ervan werd op zeer artsvriendelijke wijze geregeld tussen de Raad van Bestuur en Medische Raad. Een substantieel deel van de financiering zal namelijk voortkomen uit het Medisch Innovatie Fonds (MIF), aangevuld met middelen aangereikt door de overheid én vanuit de ziekenhuisexploitatie. Hierdoor is geen supplementaire financiële bijdrage voor het EPD door de artsen AZ Nikolaas en AZ Lokeren noodzakelijk.

dr. Philip Nieberding, medisch directeur en Prof. dr. Wim Laurens, voorzitter Medische Raad

Sam Lowie

Stafmedewerker EPD